rew.pl

Regulamin hostingu

Regulamin świadczenia usług - konta hostingowe. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Malinowskim Tymoteuszem zwanym dalej Operatorem a użytkownikiem zwanym dalej Abonentem. Z chwilą zarejestrowania i opłacenia konta serwera wirtualnego na platformie hostingowej, Operator i Abonent zawierają umowę na świadczenie usług hostingowych.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

Niniejsza umowa określa zasady dokonywania przez Operatora na rzecz Abonenta sprzedaży usług hostingowych ujętych w cenniku Operatora.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez Operatora, a także określa prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta korzystającego z jego usług. Przed skorzystaniem z usług Operatora konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem. Rejestracja konta serwera wirtualnego, równoznaczna jest z zapoznaniem się z Regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania zasad Regulaminu. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Abonentowi łamiącego postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3 REJESTRACJA KONTA

Aby zarejestrować konto serwera, należy formularz zamówienia zawarty na stronie internetowej Operatora, podając nazwę usługi oraz pełne dane identyfikacyjne, niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury VAT. Pełna aktywacja konta nastąpi po dokonaniu zapłaty abonamentu na konto bankowe Operatora. Konto pozostaje aktywne przez okres, za jaki został uiszczony abonament. Do czasu potwierdzenia dokonania wpłaty Operator blokuje konto, jeśli Operator nie otrzyma potwierdzenia wpłaty w czasie 14 dni od zarejestrowania, konto zostanie usunięte, a umową z Abonentem zostaje automatycznie rozwiązana. Z chwilą otrzymania wymaganego potwierdzenia wpłaty w tym okresie następuje natychmiastowe odblokowanie konta i przedłużenie jego ważności. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy osób trzecich (banki, poczta, operatorzy domen itp.).

4 OPŁATY ABONAMENTOWE

Abonent będzie pokrywał opłatę za abonament zgodnie z cennikiem Operatora w terminie oznaczonym na fakturze proforma. Abonent otrzyma fakturę VAT za usługi.

§ 5 OBOWIĄZKI ABONENTA

Pakiety usług serwowanych przez Operatora, są usługami współdzielonymi z innymi użytkownikami. Abonent ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu a w szczególności:

 1. Nie przekraczania limitów zajmowanej przestrzeni dyskowej ustalonej przez Operatora, dla każdego pakietu usług.
 2. Korzystania z wybranego pakietu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Nie używanie funkcji i usług w sposób powodujący nadmierną konsumpcję zasobów systemu i naruszanie zasad współużytkowania zasobów
 4. Abonent ma obowiązek chronienia swoich haseł dostępu przed osobami trzecimi.
§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABONENTA

Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zawarte na swoim serwerze wirtualnym. Abonent jest odpowiedzialny za treści i materiały udostępniane przez osoby, którym udostępnił miejsce na swoim serwerze wirtualnym. Zabrania się umieszczania na serwerach Operatora informacji zawierających treści warezowe oraz treści niezgodnych z polskim prawem. Zabrania się wysyłania ofert handlowych lub reklamowych do nieznanych odbiorców (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. "o świadczeniu usług drogą elektroniczną") w tym zabronione jest masowe wysyłanie tzw. "Zapytań o wyrażenie zgody".

§ 7 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA

Operator zobowiązuje się do:

 1. stałego i nieprzerwanego świadczenia usług Abonentowi, który uiścił opłatę abonamentową i nie złamał niniejszego Regulaminu. Stałe i nieprzerwane świadczenie usług rozumiane jest jako pełny dostęp klienta do jego usług z zachowaniem dostępności na poziomie 99,9% w skali roku. Operator zastrzega sobie prawo do przerw konserwacyjnych w godzinach nocnych, a w przypadku awarii zagrażającej stabilności usługi do natychmiastowej wymiany wadliwego podzespołu,
 2. poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem Abonenta o zaistniałej konieczności czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług,
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • nieprawidłowego użytkowania kont,
  • podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji konta oraz złamania Regulaminu przez Abonenta,
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane Użytkowników przechowywane na serwerach Operatora,
§ 8 KOPIE BEZPIECZEŃSTWA

Operator wykonuje kopie bezpieczeństwa danych Użytkowników z cyklicznością do 7 dni wstecz. Operator nie gwarantuje poprawności posiadanych kopii bezpieczeństwa. Abonent jest zobowiązany do wykonywania kopii we własnym zakresie. Kopie bezpieczeństwa Abonent powinien przechowywać na lokalnym komputerze.

§ 9 ROZWIĄZANIE UMOWY ABONENCKIEJ

Umowa Abonencka może być rozwiązana:

 1. Na skutek pisemnego (list lub e-mail na adres kontakt@rew.pl oświadczenia Abonenta o rezygnacji z usługi dostarczonego co najmniej na 7 dni przed datą rozwiązania umowy.
 2. Z powodu nieuregulowania przez Abonenta opłat w ciągu 14 dni od upływu terminu płatności.
 3. W wyniku naruszenia przez Abonenta warunków korzystania z usług, po uprzednim powiadomieniu i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 14 dni przed datą rozwiązania umowy, lub jeżeli naruszenie dotyczy dóbr innych użytkowników sieci - ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Na skutek rozwiązania lub likwidacji Abonenta niebędącego osobą fizyczną.
 5. Na skutek działania Klienta powodującego wymierne szkody lub zakłócenie pracy rew.pl
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy funkcjonowanie usługi klienta zagraża stabilności sieci lub stabilności innych użytkowników. W przypadku rozwiązania umowy ze strony Usługodawcy, Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu opłaty abonamentowej pomniejszonej o wykorzystany okres abonamentowy. Zwrot przysługuje wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik nie przyczynił się bezpośrednio do spowodowania zagrożenia dla innych Użytkowników sieci.
§ 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z ustawią z dnia 30 maja 2014 roku "o prawach konsumenta" Zgodnie z Art. 38. Ustawy o prawach konsumenta - użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej (email lub list) przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Dokonując zamówień usług, gdzie usługi realizowane są w sposób automatyczny użytkownik utraci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (w zgodzie z punktem 1 Art 38 Ustawy o prawach konsumenta). Dokonując zamówień w serwisie rew.pl użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczną realizację zamówionych usług.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie o czym zostanie poinformowany każdy użytkownik serwisu.

Jaka jest odpowiedzialność abonenta?
 • Abonent ponosi odpowiedzialność za dane i treści zawarte na swoim koncie www.

  Zabrania się umieszczania na serwerach Operatora informacji zawierających treści warezowe oraz treści niezgodnych z polskim prawem.

Jaka jest odpowiedzialność operatora?
 • Stałego i nieprzerwanego świadczenia usług Abonentowi, który uiścił opłatę abonamentową.

Czy są wykonywane kopie bezpieczeństwa?
 • Operator wykonuje kopie bezpieczeństwa danych Użytkowników z cyklicznością do 7 dni wstecz.

Opłaty abonamentowe?
 • Abonent będzie pokrywał opłatę za abonament zgodnie z cennikiem Operatora w terminie oznaczonym na fakturze proforma.

  Abonent otrzyma fakturę VAT za usługi.

Polityka cookies

Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


Co to są pliki cookies?
 • Pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.

Główny cel wykorzystywania plików cookies?
 • Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową.

Jakie typy plików cookies są stosowane?
 • Do zapewnienia bezpieczeństwa, wydajnościowe, funkcjonalne, reklamowe.

Czy pliki są wykorzystywane przez firmy trzecie?
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Regulamin serwerów VPS i serwerów dedykowanych

§ 1 USŁUGODAWCA

1. Usługodawcą prowadzącym działalność w ramach niniejszego serwisu pod adresam elektronicznym rew.pl jest firma Malinowski Tymoteusz prowadzącym działalność w Bytomiu, ul. Wróblewskiego 7 lokal 10, 41-907 Bytom NIP: 6452199842, REGON: 278327429.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
– korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@rew.pl

2. Usługodawca wskazuje, że korzystanie z serwisu przez Usługobiorcę oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, o czym poinformuje swoich klientów drogą mailową z 21 dniowym wyprzedzeniem.

§ 2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG.

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem niniejszego serwisu usługi wyszczególnione, opisane oraz dostępne w dacie zawarcia umowy o świadczenie usług.

2. Warunkiem świadczenia w/w usług jest zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

§3 AKTYWOWANIE USŁUGI

1. Klient składa zamówienie ze stron https://rew.pl

2. Aktywacja usługi przeprowadzana jest pół automatycznie, weryfikowana przez pracownika. Po aktywacji klient otrzymuje drogą elektroniczną dane do logowania do panelu klienta.

3. Usługa uruchamiana jest po zaksięgowaniu wpłaty za proformę.

4. Akceptując niniejszy regulamin konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem upływem terminu, o którym mowa w art.27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

§4 CENY I PŁATNOŚĆ

1. Usługodawca zapewnia niezmienność cen usług w czasie trwania okresu rozliczeniowego.

2. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Usługobiorca ma prawo przedłużyć usługę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3. Płatność za usługę można dokonać w czasie trwania testu usługi oraz do 30 dni po jej zakończeniu.

4. Usługodawca 14 dni przed zakończeniem świadczenia usługi prześle Usługobiorcy informacje o możliwości przedłużenia okresu trwania usługi.

5. W przypadku blokady usługi, można ją odblokować na podstawie przesłanego potwierdzenia wpłaty drogą elektroniczną (nie dotyczy to domen internetowych).

§6 ZOBOWIĄZANIA USŁUGODAWCY

1. Serwery dostępne są do użytku Usługobiorcy przez całą dobę.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw w działaniu usługi wynikających z okresowych konserwacji (aktualizacji) systemu lub spowodowanych sytuacjami nieprzewidywalnymi (klęski żywiołowe, awarie łącz międzynarodowych itp).

3. W przypadku planowanej przerwy w działaniu usług, usługodawca zobowiązuje się do poinformowania wszystkich Usługobiorców o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za materiały, które zostały umieszczone na serwerze Usługobiorcy.

5. Usługodawca może wypowiedzieć świadczenie usług Usługobiorcy w przypadku naruszenia zasad określonych przez Usługobiorcę w niniejszym regulaminie.

6. W przypadku braku dostępu do usługi z winy Usługodawcy dłużej jak 24h w trybie ciągłym, Usługodawca zobowiązuje się do wydłużenia o 1 miesiąc abonamentu za każde rozpoczęte 24h przerwy.

7. Usługodawca nie zobowiązuje się do tworzenia cyklicznych, automatycznych kopii danych klientów serwerów VPS oraz serwerów dedykowanych.

8. Usługodawca zapewnia, ze d

okłada wszelkich starań, aby usługa działała w trybie ciągłym i zobowiązuje się do usuwania usterek w jak najkrótszym czasie.

9. Usługodawca zastrzega, iż w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności przez Usługobiorcę niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

10. Wsparcie techniczne dla Klientów jest świadczone w trybie ciągłym 24 godziny na dobę przez cały okres obowiązywania umowy.

§7 ZOBOWIĄZANIA USŁUGOBIORCY

1. Wszyscy Usługobiorcy są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet. Usługobiorcy zobowiązują się m.in. do nienaruszania dóbr osobistych podmiotów trzecich poprzez treści albo zawartość umieszczoną na swoich serwerach.

2. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do zawieszenia usługi bez zwrotu poniesionej opłaty za korzystanie z usługi, jeżeli:
• na serwerze Usługobiorcy będą umieszczone treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym w tym treści rasistowskie, faszystowskie, wzywającym do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, naruszające dobra osobiste.
• Usługobiorca będzie rozsyłał wiadomości i treści niezamówione przez odbiorcę, m.in. typu spam,
• Usługobiorca działa na szkodę innych użytkowników sieci Internet,
• Usługobiorca nie uiścił opłat za usługę w właściwym terminie,
• Usługobiorca nagminnie przekracza zasoby systemowe (naruszenie stabilności).

3. Obowiązkiem Usługobiorcy jest utrzymanie aktualnych danych kontaktowych, zapisanych w panelu klienta.

4. Usługobiorca nie może przekazywać haseł dostępu do serwera podmiotom trzecim, chyba że podmioty te posiadają stosowne upoważnienie.

5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

6. W przypadku roszczeń podmiotów trzecich skierowanych do Usługodawcy za niezgodne z prawem działanie Usługobiorcy albo nieprzestrzeganie przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, Usługodawca zastrzega dalsze skutki prawne w stosunku do Usługobiorcy.

§8 ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa wygasa automatycznie w przypadku braku zapłaty za usługę w terminie określonym na fakturze, która kończy okres rozliczeniowy.

2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdej chwili za porozumieniem stron.

3. W przypadku rezygnacji ze świadczonych usług ze strony Usługobiorcy, Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.

4. Rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze stron za 14 dniowym wypowiedzeniem złożonym na piśmie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni ,podstawa prawna: art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia zawarcia usługi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysławnie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2. W przypadku rejestracji domen internetowych, ze względów technicznych, brak jest możliwości odstąpienia jak w § 9 pkt. 1 od zawartej umowy.

§10 REKLAMACJE

1. Abonament składa reklamację w formie pisemnej:
• Pismem wysłanym pocztą na adres:
Usługodawcy: 41-907 Bytom, ul. Wróblewskiego 7/10
• mailowo: kontakt@rew.pl, dokument musi być zeskanowany i załączony do wiadomości.

§11 WYSTAWIANIE FAKTUR VAT

1. Faktura za usługę zostanie wystawiona przez Usługobiorcę w miesiącu aktywacji, oraz wysłana do klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Co to jest serwer VPS?
 • Serwer VPS czyli Virtual Private Server jest to cześć fizycznej maszyny, która imituje oddzialny serwer.

  Jest to pośrednie rozwiązanie między hostingiem stron www, a serwerem dedykowanym.

Czy zapewniają Państwo administrację serwerem?
 • Cześć serwerów dostarczana jest z pełną opieką administratora.

Czy można zwiększyć parametry serwera VPS z trakcie trwania umowy?
 • Tak, proszę napisać maila w tej sprawie..

Czy jest możliwość przetestowania serwera VPS lub serwera dedykowanego?
 • Proszę o bezpośredni kontakt mailowy w tej sprawie.

Polityka RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Malinowski Tymoteusz, ul. Wróblewskiego 7 lok. 10, 41-907 Bytom
Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a) realizowania i wykonania zawartej z Tobą umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Twoim pracodawcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:
osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,
innym odbiorcom danych np. pośrednikom, rejestrom domen, organom certyfikującym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.

Informacja o przekazaniu danych do krajów trzecich. Twoje dane osobowe nie będą, co do zasady, przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu RODO. Może jednak do tego dojść w wypadku, kiedy korzystasz z produktów, jak niektóre domeny czy certyfikaty SSL, których rejestry są prowadzone przez podmioty z siedzibą w kraju trzecim lub w procesie realizacji technicznej niezbędne jest przekazanie danych podmiotowi obsługującymi taki produkt. W takim przypadku przekazanie danych będzie następowało z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych przez RODO (np. standardowe klauzule umowne).
Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
a) pkt 3.3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy,
b) pkt 3.3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
c) pkt 3.3 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Twoim pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3.3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z Twoim pracodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.


W jaki celu przetwarzane są moje dane osobowe?
 • Głównym cele jest realizowanie i wykonania zawartej z Tobą umowy.

Jakie mam uprawnienia?

 • prawo dostępu do danych osobowych,
  prawo do sprostowania danych osobowych,
  prawo do usunięcia danych osobowych,
  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  prawo do przenoszenia danych,
  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

  Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Bezpieczeństow
 • Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Kto jest administratorem danych osobowych?
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Malinowski Tymoteusz, ul. Wróblewskiego 7 lok. 10, 41-907 Bytom

Polska

rew.pl
Bytom, ul Wróblewskiego 7 lok. 10

kontakt@rew.pl
logo

Kontakt z nami!

Proszę o wysłanie maila.